ప్రకాశం జిల్లా అద్దంకి దగ్గర 60 అడుగుల తారు రోడ్ ను అనుకోని 81 ఎకరాలలో శ్రీ గంధం ప్లాంటేషన్ 100 గజాలు కేవలం 1,50,000 /- మాత్రమే

Near Addanki Prakasam District Mundlamuru Village
For Sale ₹150,000 Rs - Farm Land
RH-5158-property 100 Sq Yards

One Plot – Two Benefits

Benefit One –  Appreciation of your investment on plot

Benefit two –  When You Buy a Residential Plot, it Will be registered on your name and will take  by us on lease for Cultivation of Red & White Sandal Wood right from the Plantation of Sandal Wood Plants for Period of 12 Years. The Yield Will be Shared by You and Us (70:30).

 

Plotted Land Is Suitable to Red Sandal Farming as Per Soil Test All Process is going with Legal & Genuine System.  Available Plot Sizes Now 100 to 500 Sq Yardss.

 

Project Highlights :

 • Layout Designed as Per Vastu

 • Sandal Plantation in every Plot

 • 30 20’’ Wide Roads

 • Avenue Plantation

 • Iron Mesh Around the Venture

 • 24X7 Security

 

Sandal Uses :

 • Using Ornaments

 • Medical Properties

 • Cosmetics

 • Furniture

Note

Property Video
ప్రకాశం జిల్లా అద్దంకి దగ్గర 60 అడుగుల తారు రోడ్ ను అనుకోని 81 ఎకరాలలో శ్రీ గంధం ప్లాంటేషన్ 100 గజాలు కేవలం 1,50,000 /- మాత్రమే

Submitted by realhome


Know More

Contact

Loading...

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *